Citric Acid

Citric Acid

  • Acid chanh, duy trì và khử trùng nước.
Chi tiết